Lankem Ceylon PLC [SL]BB Negative
ICRA Lanka Revises the issuer rating of Lankem Ceylon PLC to [SL]BB (Negative) -Jun 22, 2017- Rationale
ICRA Lanka Assigns [SL]BB+ rating to Lankem Ceylon PLC-Aug 2, 2016- Rationale